LENKA  BAJCUROVÁ

INTERIÉROVÝ DESIGN_GRAFIKA_ UMENIE

Odkaz, ktorý v sebe umenie a interiérový design nesie, sa stáva základom pre Váš zdravší, spokojnejší a hodnotnejší život.

The legacy that art and interior design contains becomes the basis for your healthier, happier and more valuable life.